ÜZLETI FELTÉTELEK
Munkaruha Bartos

Üzleti feltételek

a Workwear Bartos s.r.o, kereskedelmi társaság, székhelye Havlíčkova 1155, 271 01 Nové Strašecí, cégjegyzékszám 09762663, adószám CZ09762663, amely be van jegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C szakasz, 342064 betét alatt, kereskedelmi áruforgalom céljával online áruház által a www.munkaruhabartos.hu internetes címen.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A Workwear Bartos s.r.o, kereskedelmi társaság (a továbbiakban „eladó“), székhelye Havlíčkova 1155, 271 01 Nové Strašecí, cégjegyzékszám 09762663, adószám CZ09762663, amely be van jegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C szakasz, 342064 betét alatt, ezen Szerződési Feltételei (a továbbiakban „Szerződési Feltétel“) a módosított Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 89/2012. sz. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 1751. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően szabályozzák a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az adásvételi szerződéssel kapcsolatosan vagy azon alapulnak, az eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban „vevő”) között az eladó online áruháza által kötött adásvételi szerződés (a továbbiakban „adásvételi szerződés”) alapja. Az online áruházat az eladó üzemelteti a www.munkaruhabartos.hu internetes címen található weboldalon (a továbbiakban „Weboldal“), a a weboldal felületén keresztül (a továbbiakban „Webáruház felület“).
1.2. Az ÜF nem érvényesek olyan esetekben, amikor az árut Árusítótól vásárolni szándékozó személy jogi szubjektum, vagy olyan személy, aki az áru rendelésekor saját vállalkozásával kapcsolatos tevékenységgel kapcsolatban, illetve saját önálló foglalkozásán belül lép fel. Ilyen esetekben a 89/2012. sz. törvénytári törvény rendelkezései az irányadók.
1.3. Az ÜF-től eltérő rendelkezések kikötése az adásvételi szerződésben lehetséges. Az ilyen eltérő jellegű, adásvételi szerződésben leszögezett egyezmények az ÜF rendelkezéseivel szemben elsőbbséget élveznek.
1.4. Az ÜF rendelkezései az adásvételi szerződés oszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződés és az ÜF magyar nyelven kerültek kidolgozásra. Az adásvételi szerződés magyar nyelven köthető meg.
1.5. Az ÜF hangzását Árusító módosíthatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti az ÜF előző hangzása értelmében, annak hatálya alatt létrejött jogokat és kötelességeket.

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1. Vásárló honlapon megtörtént regisztrációja alapján, Vásárló beléphet saját felhasználói felületére. Saját felhasználói felületén (továbbiakban: „felhasználói fiók“) keresztül Vásárló áru rendelést végezhet. Azesetben, ha azt az üzlet webfelülete lehetővé teszi, Vásárló közvetlenül az üzlet webfelületéről áru rendelést végezhet regisztráció szükségessége nélkül is.
2.2. A honlapon lefolyó regisztráció, valamint áru rendelése során, Vásárló köteles helyes és valós adatokat feltüntetni. A felhasználói fiókban feltüntetett adatok bármilyen változása esetén, azokat Vásárló köteles frissíteni. A Vásárló felhasználói fiókjában, valamint áru rendelése során feltüntetett adatokat Árusító érvényeseknek tekinti.
2.3. A felhasználói fiók hozzáférése felhasználói névvel és jelszóval védett. Vásárló köteles betartani felhasználói fiókjába történő hozzáféréshez szükséges adatokat illető titoktartási kötelezettségét.
2.4. Vásárló nem jogosult lehetővé tenni felhasználói fiókja harmadik személyek általi használatát.
2.5. Árusító a felhasználói fiókot megszüntetheti, elsősorban olyan esetben, ha Vásárló saját felhasználói fiókját 24 hónap elteltével nem veszi igénybe, vagy ha Vásárló megszegi az adásvételi szerződésben (ÜF-et is beleértve) leszögezett valamelyik kötelességét.
2.6. Vásárló tudomásul veszi, hogy felhasználói fiókja nem lesz hozzáférhető állandó jelleggel, elsősorban Árusító, illetve harmadik személyek hardver- és szoftver eszközeinek szükséges karbantartásából kifolyólag.

3. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. Az üzlet webfelületén kiállított valamennyi árucikk tájékoztató jellegű, és Árusító az ilyen jellegű áru tárgyában nem köteles adásvételi szerződést kötni. A Ptk. 1732. § (2) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazhatók.
3.2. Az üzlet webfelülete áruval kapcsolatos információkat tartalmaz, az egyes árucikkek árának, valamint – amennyiben az áru jellegéből adódóan azt nem lehetséges visszaküldeni szokásos postaküldemény gyanánt – az áru visszaküldésével kapcsolatos költségek feltüntetését is beleértve. Az árucikkek árai tartalmazzák az általános forgalmi adót és valamennyi kapcsolatos illetéket is. Az árucikkek árai az üzlet webfelületén kiállításuk időtartamán belül maradnak érvényben. Ez a rendelkezés nem korlátozza egyedi feltételekhez kötött adásvételi szerződés Árusító általi megkötésének lehetőségét.
3.3. Az üzlet webfelülete az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekről szóló tájékoztatást is tartalmaz. Az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos, az üzlet webfelületén közölt költségekről szóló tájékoztatás csak olyan esetekben érvényes, amikor az áru Magyarország területén kerül kiszállításra.
3.4. Áru rendeléséhez Vásárló az üzlet webfelületén kitölti a Rendelési formanyomtatványt. A Rendelési formanyomtatvány elsősorban a következő adatokat tartalmazza:
  • 3.4.1. megrendelt árucikk (a megrendelni kívánt árucikket Vásárló az üzlet webfelületén „behelyezi“ az elektronikus bevásárlókosárba);
  • 3.4.2. az árucikk értékesítési árának törlesztési módjáról, valamint a megrendelt áru kiszállításának kért módjáról szóló adatok;
  • 3.4.3. az áru kiszállítása során fellépő költségekkel kapcsolatos információk (továbbiakban együttesen: „rendelés“).
3.5. Rendelés Árusító részére történő megküldését megelőzően, Vásárlónak lehetősége van a Vásárló által összeállított rendelésben található adatok ellenőrzésére és módosítására, ezen felül adva van a Vásárló által rendelésben megadott hibás adatok utólagos kijavításának lehetősége is. A rendelést Vásárló a „RENDELÉS JÓVÁHAGYÁSA“ gombra kattintva küldi meg Árusító felé. A rendelésben megadott valamennyi adatot Árusító a valóságnak megfelelő gyanánt fogadja el. Árusító a rendelés kézhezvételét követően azt késedelem nélkül visszaigazolja Vásárlónak elektronikus levélben, a Vásárló felhasználói fiókjában, vagy a rendelésen feltüntetett elektronikus levelezési címére (továbbiakban: „Vásárló e-mail címe“).
3.6. A rendelés jellegétől függően (árumennyiség, értékesítés összárának összege, kiszállítás feltételezett költségei), Árusító minden esetben jogosult felkérni Vásárlót a rendelés utólagos jóváhagyására (például írásban, vagy telefonon).
3.7. Árusító és Vásárló közti szerződéses viszony a rendelés kézbesítésének Árusító által Vásárlónak Vásárló e-mail címére megküldött e-mailben megtörtént jóváhagyásával (akceptáció) jön létre.
3.8. Vásárló adásvételi szerződés megkötésével egyetért a távközléses kapcsolattartó eszközök használatával. Vásárló távközléses kapcsolattartó eszközök adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos használatával járó költségeit (internet kapcsolódás, telefonhívások) Vásárló állja, emellett az ilyen jellegű költségek nem különböznek az alapértelmezett díjszabástól.

4. ÁRUCIKKEK ÁRA, TÖRLESZTÉSI FELTÉTELEK

4.1. Az árucikkek adásvételi szerződés szerinti árát, valamint az áru kiszállításával járó esetleges költségeket Vásárló a következő lehetőségek valamelyikének megválasztásával törlesztheti Árusító felé:
  • utánvéttel - készpénzben, a rendelésben vevő által megadott helyen;
  • bankkártyával.
4.2. Az értékesítési árral együtt Vásárló köteles megfizetni Árusítónak az áru csomagolásával és kiszállításával összefüggő költségeket is, azok teljes szerződéses összegében. Amennyiben nem került megállapításra kimondottan másként, a továbbiakban az értékesítési ár magába foglalja az áru kiszállításával járó költségeket is.
4.3. Az értékesítési ár esedékessége az adásvételi szerződés megkötésétől számított 10 nap.
4.4. Készpénznélküli törlesztés esetén, Vásárló az árucikkek értékesítési árát a törlesztés visszaigazoló kódjának megadásával köteles törleszteni. Készpénznélküli törlesztés esetén, Vásárló értékesítési árat illető törlesztési kötelezettsége az összeg Árusító bankszámlájára megtörtént jóváírásának időpontjában tekintendő teljesítettnek.
4.5. Árusító jogosult megkövetelni a teljes értékesítési ár kifizetését még az áru Vásárlónak történő elküldését megelőzően. A Ptk. 2119. § (1) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazhatók.
4.6. Az árucikkek Árusító által Vásárlónak nyújtott esetleges árengedményei kölcsönösen nem variálhatók.
4.7. Amennyiben az a kereskedelmi kapcsolaton belül megszokott, vagy ha azt általános érvényű jogrendeletek írják elő, Árusító az adásvételi szerződés alapján megtörtént kifizetésekről Vásárló részére adóalapú számlát állít ki. Árusító ÁFA köteles szubjektum (27%). Árusító az általa kiállított adóalapú számlát Vásárlónak az áruval együtt küldi meg.
4.8. A bevételek nyilvántartásáról szóló törvény értelmében, Árusító köteles Vásárló részére vásárlási elismervényt kiállítani. Egyben a befogadott bevételt az adókezelő felé köteles online elkönyvelni, műszaki probléma (hálózatkiesés) esetén legkésőbb 48 óra elteltével.

5. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

5.1. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Ptk. 1837. § rendelkezésének értelmében, Vásárló kívánságára vagy saját részére módosított, áru kiszállításának tárgyában megkötött adásvételi szerződéstől való elállás többek közt nem lehetséges.
5.2. Amennyiben nem az ÜF 5.1 cikkelyében feltüntetett, illetve nem egyéb olyan esetről van szó, amikor az adásvételi szerződéstől való elállás nem lehetséges, a Ptk. 829. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében, Vásárló az áru átvételét követő tizennégy (14) napon belül jogosult az adásvételi szerződéstől való elállásra, emellett azesetben, ha az adásvételi szerződés tárgyát több fajta árucikk, vagy több részszállítás formájában történő kiszállítás képezi, a határidő futása az áru utolsó részkiszállításának átvételi időpontjától számítandó. Az adásvételi szerződéstől való elállást Árusító felé az előbbi mondatban meghatározott határidőn belül kell megküldeni. Az adásvételi szerződéstől való elállás közléséhez Vásárló felhasználhatja az ÜF mellékleteként Árusító által rendelkezésre nyújtott Reklamációs lap formanyomtatványt. Az adásvételi szerződéstől való elállást Vásárló többek közt megküldheti Árusító fióküzemének címére, vagy Árusító info@munkaruhabartos.hu e-mail címére.
5.3. Adásvételi szerződéstől való elállás esetén, az ÜF 5.2 cikkelye értelmében, az adásvételi szerződés kezdetétől fogva hatályát veszti. Az árut az adásvételi szerződéstől való elállás kézbesítésétől számított tizennégy (14) napon belül Vásárló köteles visszaküldeni Árusítónak. Amennyiben Vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, az áru Árusítónak történő visszaküldésével járó költségeket Vásárló állja, még abban az esetben is, ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza szokásos postai úton.
5.4. Az Üzleti feltételek 5.2. cikkelye értelmében, az adásvételi szerződéstől való elállás esetén, Árusító visszatéríti Vásárlónak az áru kifizetett összegét + a Vásárló által törlesztett, az áru kiszállításával járó költségeket, az áru legalacsonyabb díjszabású lehetséges kiszállítási módjának összegében, éspedig az adásvételi szerződéstől való elállás időpontjától számított tizennégy (14) napon belül, a Vásárló által az adásvételi szerződéstől való elállás céljára kialakított formanyomtatványban (Reklamációs lap) megadott bankszámlára történő készpénzmentes utalás formájában. Az áru kiszállításával járó költségek csak az adásvételi szerződéstől való teljes elállás esetén kerülnek visszatérítésre, tehát csak azesetben, ha az egyazon rendelésben szereplő valamennyi tétel Árusítónak vissza lett küldve. Továbbá, Árusító jogosult Vásárlónak nyújtott teljesítését visszatéríteni már az áru Vásárló általi visszaküldésekor, illetve – amennyiben azzal Vásárló egyetért, és abból Vásárló oldaláról nem merülnek fel további költségek – egyéb módon. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles hamarabb visszaadni a kapott pénzeszközöket a vevőnek, mielőtt a vevő visszaküldi az árut.
5.5. Az árun keletkezett károk megtérítésére való jogosultságot Árusító jogosult Vásárló értékesítési ár visszatérítését illető igényével szemben egyoldalúlag beszámítani.
5.6. Olyan esetekben, amikor a Ptk. 1829. § (1) bekezdésében található rendelkezések értelmében, Vásárló jogosult az adásvételi szerződéstől való elállásra, az áru Vásárló általi átvételének időpontjáig egyben Árusító jogosult az adásvételi szerződéstől való bármikori elállásra. Ilyen esetben Árusító felesleges késedelem nélkül visszatéríti Vásárló részére az értékesítési árat, éspedig készpénznélküli átutalással Vásárló által megadott bankszámlára.
5.7. Amennyiben az áruval együtt Vásárló ajándékban is részesült, az Árusító és Vásárló között létrejött ajándékozási szerződés elállási feltétele kimondja, hogy amennyiben az adásvételi szerződéstől való elállásra Vásárló részéről került sor, az ajándékozási szerződés a megküldött ajándékot illetően hatályát veszti, és Vásárló az áruval együtt a kapott ajándékot szintén köteles visszaküldeni Árusítónak.

6. ÁRU FUVAROZÁSA ÉS KISZÁLLÍTÁSA

6.1. Azesetben, ha a szállítás módjának kiválasztása Vásárló külön kívánsága szerinti megegyezés alapján történt, az ilyen jellegű szállítással járó kockázatot, valamint az esetleges utólagosan fellépő költségeket Vásárló viseli.
6.2. Amennyiben az adásvételi szerződés alapján, Árusító az árut köteles Vásárló rendelésében megadott rendeltetési helyre kiszállítani, Vásárló köteles az árut megtörtént kiszállításának időpontjában átvenni.
6.3. Azesetben, ha az árut Vásárló oldaláról fellépő okból kifolyólag ismételten, vagy a rendelésben megadott illetve megegyezett módtól eltérően szükséges kézbesíteni, Vásárló köteles megtéríteni az áru ismételt, illetve eltérő módon történő kézbesítésével járó költségeket.
6.4. Áru szállítótól történő átvételekor Vásárló köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiányosságot észlelve azt azonnal jelezni a szállítónak. Amennyiben az áru csomagolása megsérült, és a küldeményhez jogosulatlanul történt hozzáférésre mutató jelek észlelhetők, Vásárló a szállítótól nem köteles átvenni a csomagot.
6.5. Az áru szállításával kapcsolatos további jogokat és kötelességeket Árusító külön szállítási feltételei szabályozhatják– amennyiben azok Árusító által kibocsátásra kerültek.

7. HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL ADÓDÓ JOGOK

7.1. Szerződéses felek hibás teljesítésből eredő jogokat illető jogait és kötelességeit a kapcsolódó általános érvényű jogrendelkezések szabják meg (elsősorban a Ptk. 1914. – 1925. §, 2099. – 2117. §, 2161. – 2174. § rendelkezései, valamint a 634/1992. sz., a fogyasztók védelméről szóló törvénytári törvény, későbbiek folyamán módosított törvények hangzásának értelmében).
7.2. Árusító felelősséggel tartozik Vásárlónak azt illetően, hogy az áru átvételekor sértetlen (hibamentes). Árusító elsősorban felelősséggel tartozik Vásárlónak azt illetően, hogy az áru Vásárló általi átvételének időpontjában:
  • 7.2.1. rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megegyeztek; ilyen jellegű egyezmény hiánya esetén, rendelkezik azokkal az Árusító vagy a gyártó által leírt tulajdonságokkal, vagy olyanokkal, amelyeket Vásárló az áru jellegére tekintettel elvárt, valamint amelyeket az általuk közzétett reklámban azok felsoroltak;
  • 7.2.2. használatát illetően megfelel Árusító által feltüntetett célnak, vagy az ilyen jellegű áru szokásos használatának;
  • 7.2.3. amennyiben a minőség, illetve a kialakítás egy megegyezett minta, vagy mintapéldány alapján került kiválasztásra, minőségét, illetve kialakítását tekintve megfelel a megegyezett mintának, vagy a mintapéldánynak;
  • 7.2.4. megfelelő mennyiségben, méretben, vagy súlyban került kiszállításra;
  • 7.2.5. megfelel a jogrendelkezések követelményeinek.
7.3. Az ÜF 7.2 cikkelyében feltüntetett rendelkezések nem alkalmazhatók termékhibából eredőleg leszállított áron értékesített árura, a szokásos használat által elhasználódott árura, valamint a használt áru használatának, illetve elhasználódásának mértékéből származó olyan jellegű termékhibájára, ami az árun észlelhető volt annak Vásárló általi átvételének időpontjában, vagy ami az áru jellegéből adódik.
7.4. Amennyiben a termékhiba az átvétel időpontjától számított hat hónapon belül nyilvánul meg, akkor az úgy tekintendő, hogy az áru már átvételének időpontjában termékhibás volt. Vásárló jogosult érvényesíteni a terméken annak átvételi időpontjától számított huszonnégy hónapon belül megnyilvánuló termékhibát illető jogosultságát.
7.5. A hibás teljesítésből eredő jogokat a vevő az eladónál gyakorolja a panasz űrlapon megadott címen.
7.6. A felek - Árusító termékhibákat illető felelősségével kapcsolatos - további jogait és kötelességeit Árusító reklamációs rendszabálya kezelheti.

8. SZERZŐDÉSES FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

8.1. Az áru annak teljes értékesítési árának kifizetését követően kerül Vásárló tulajdonába.
8.2. A Ptk. 1826. § (1) bekezdésének e) pontjában található rendelkezéseinek értelmében, Árusítót nem köti Vásárlóhoz semmilyen magatartási kódex.
8.3. Fogyasztók panaszainak intézését Árusító az info@munkaruhabartos.hu e-mail címen keresztül biztosítja. Árusító a panasz orvoslásáról szóló értesítést Vásárló e-mail címére küldi meg Vásárlónak.
8.4. Fogyasztók adásvételi szerződéssel kapcsolatos vitás kérdések békés úton történő intézése az illetékes Cseh Kereskedelmi Ügyeletnél történik (székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Cseh Köztársaság; CJSZ: 000 20 869; honlap: https://adr.coi.cz/cs). Árusító és Vásárló között felmerülő, az adásvételi szerződéssel kapcsolatos vitás kérdések intézésére lehetőség van a http://ec.europa.eu/consumers/odr weboldalon található on-line felületen.
8.5. Az Európai Parlament és Tanács 2013. május 21. napon kibocsátott (EU) 524/2013 sz., a fogyasztói viták on-line rendezéséről, valamint az (ES) 2006/2004 sz. rendelet módosításáról szóló rendelete, továbbá a 2009/22/ES sz., a fogyasztói viták on-line rendezéséről szóló irányelv értelmében, a kapcsolattartó hely a Cseh Köztársaság Európai Fogyasztóközpontja (székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Cseh Köztársaság; honlap: http://www.evropskyspotrebitel.cz).
8.6. Árusító áru értékesítésére vállalkozói engedély alapján jogosult. A vállalkozás felülvizsgálatát a területileg illetékes okmányiroda végzi, hatáskörén belül. A személyi adatok védelme feletti ellenőrzést a Személyi Adatok Védelmi Hivatala végzi. A 634/1992. sz., a fogyasztóvédelemről szóló törvénytári törvény - későbbiek folyamán módosított törvények hangzásának értelmében - betartására irányuló felügyeletet illetően, többek között a kijelölt hatáskörrel rendelkező Cseh Kereskedelmi Ügyelet az illetékes.
8.7. A Ptk. 1765. § (2) bekezdése értelmében, Vásárló ezennel magára vállalja a körülmények változásával kapcsolatos rizikót.

9. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

9.1. Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz., létező személyek személyes adatainak feldolgozása és az adatok szabad terjesztése során való védelméről, valamint a 95/46/ES sz., személyes adatok védelméről szóló általános irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének 13. cikkelye (továbbiakban: „GDPR rendelet“) értelmében, Vásárló személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos, Vásárlóval szembeni tájékoztatási kötelességét Árusító egy külön dokumentumon keresztül teljesíti, az adásvételi szerződés célzatának teljesítésével, valamint jelen szerződésben leszögezett eljárások célzataival, továbbá Árusító közjogi kötelességeinek teljesítési célzataival megegyezően.

10. ÜZLETI TÁJÉKOZTATÁSOK KÜLDÉSE, SÜTIK ELMENTÉSE

10.1. A 480/2004. sz., az információs társaság egyes szolgáltatásairól, továbbá egyes törvények módosításáról szóló közlönybe foglalt rendelkezés 7. § (2) bekezdésének értelmében, (információs társaság egyes szolgáltatásairól szóló törvény), későbbiek folyamán módosított törvények hangzásának értelmében, Vásárló egyetért üzleti tájékoztatások Vásárló e-mail címére vagy telefonszámára történő, Árusító általi megküldésével. A GDPR rendelet 13. cikkelye értelmében, Vásárló személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos, üzleti tájékoztatások megküldésére irányuló, Vásárlóval szembeni tájékoztatási kötelességét Árusító egy külön dokumentumon keresztül teljesíti.
10.2. Vásárló egyetért az ún. sütik saját számítógépére történő elmentésével. Azesetben, ha a vásárlás a honlapon elvégezhető, és Árusító kötelezettségvállalásai az adásvételi szerződésből adódólag teljesítésre kerülnek, anélkül, hogy az ún. sütik elmentésre kerültek volna Vásárló saját számítógépére, Vásárló előző mondatban jellemzett beleegyezését bármikor visszavonhatja.

11. KÉZBESÍTÉS

11.1. Vásárló részére kézbesítésre kerülhet Vásárló e-mail címére.

12. A nyomtatáshoz felhasznált anyagok szerzői jogai

12.1. A Vevő teljes mértékben felelős az Eladónak az áru előállításához vagy módosításához rendelkezésre bocsátott anyagok és dokumentumok (a továbbiakban: „Anyagok”) felhasználásáért.
12.2. Az Eladó nem köteles ellenőrizni az Anyagok tartalmát vagy tényszerűségét.
12.3. A Vevő kijelenti és kezeskedik azért, hogy teljes mértékben jogosult az Anyagok felhasználására az Eladó árucikkein való elhelyezés céljából, és különösen garantálja, hogy az Anyagok árucikkeken való elhelyezése nem sérti harmadik fél jogait (például szerzői jog vagy személyiségi jogok megsértése).
12.4. Abban az esetben, ha bármely harmadik fél az Anyagokkal kapcsolatban jogokat érvényesít az Eladóval szemben, a Vevő vállalja, hogy haladéktalanul átad az Eladónak minden olyan dokumentumot és információt, amely az ilyen harmadik féllel szembeni sikeres pereskedéshez szükséges. A Vevő vállalja, hogy haladéktalanul megtéríti az Eladónak az ilyen harmadik féllel folytatott vitával kapcsolatban az Eladó számára felmerült minden észszerű költséget és kárt.

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13.1. Amennyiben az adásvételi szerződésen alapuló viszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megegyeznek abban, hogy az ilyen jellegű viszony a cseh jogrend törvényeit követi. Az előző mondatban jellemzett jog megválasztásával fogyasztói kategóriába tartozó Vásárló nem szabadul fel a szerződésileg nem módosítható azon törvényes rendelkezések által nyújtott jogvédelem alól, amelyeket egyébként az Európai Parlament és Tanács 2008. június 17. napon kibocsátott (ES) 593/2008 sz., a szerződéses kötelezettségekkel járó viszonyokkal kapcsolatos választási jogról szóló rendelete 6. cikkelyének (1) bekezdésében (Róma I) található rendelkezései alapján, választás lehetőségének kizárása esetén alkalmazna.
13.2. Amennyiben az ÜF bármelyik rendelkezése érvénytelenné válik, vagy hatályon kívül helyezésre kerül, vagy ilyen jellegűvé válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe új, az érvénytelen rendelkezés hangzásához leginkább legközelebbi értelmezésű rendelkezés lép. Egy konkrét rendelkezés érvénytelensége vagy hatályon kívül helyezése nincs befolyással a további fennmaradó rendelkezések érvényére.
13.3. Az adásvételi szerződés és az ÜF Árusítónál elektronikus formában van elmentve és nem érhető el.
13.4. Az ÜF mellékletét képezi az adásvételi szerződéstől való elállás formanyomtatványa (Reklamációs lap).
13.5. Az eladó elérhetőségei: MunkaruhaBartos.hu | Workwear Bartos s.r.o., Havlíčkova 1155, 27101 Nové Strašecí, Cseh Köztársaság, e-mail cím: info@munkaruhabartos.hu, telefon: + 420 604 430 528 (csak cseh nyelven beszélünk).

Nové Strašecí, 2023.09.11.

MELLÉKLETEK: Reklamációs lap